OGÓLNOPOLSKA ODZNAKA KRAJOZNAWCZA PTTK
"SZLAKIEM REZYDENCJI KRÓLÓW I KSIĄŻĄT"

Kontakt Home  
 


REGULAMIN
    

Zakres chronologiczny, regulaminu odznaki jest bardzo rozległy, obejmuje czasy władców legendarnych i dzieje państwa polskiego od narodzin aż do panowania króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.  „Rezydencje książąt”, książąt było wielu, nas interesują tylko sprawujący  władze państwową w królestwie, w dzielnicach, małych księstwach, powstałych w wyniku postępującego rozdrobnienia feudalnego. Pominięte zostały , rody książęce- na pewno sławne i zasłużone-Czartoryskich, Radziwiłłów, Sapiehów i wielu innych , gdyż ich władza nie wykraczała poza dobra rodzinne.

                Rezydencje to nie tylko konkretne siedziby w postaci zamków, pałaców lub budowli , jak ratusz w Toruniu czy kamienice staromiejskie w Gdańsku, ale również miejscowości nobilitowane dzięki stałym albo tylko sporadycznym pobytem monarchów. Regulamin odznaki, wymienia te miasta ,wsie i miasteczka, gdzie nie zachował sie ślad po budowli rezydencjonalnej, ale miejscowość przeszła do historii pozostała w niej żywa tradycja, umacniana dodatkowo nazwą wydarzenia dziejowego związanego z pobytem i działalnością polityczną króla, jak choćby Jedlnia, Nowy Korczyn, Wiślica… Mimo istnienia ogromnej liczby zamków królewskich na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, nie wszystkie faktycznie były rezydencjami. Powstawały wprawdzie z fundacji króla ale nasi monarchowie mieli swoje ulubione zamki albo oficjalne rezydencje (stolice) i tylko one są objęte regulaminem odznaki.

Regulamin odznaki podzielony został na regiony historyczne Polski, bez określania ich granic, które zmieniały się w ciągu wieków, które tez nie odpowiadają dokładnie dzisiejszej nazwie. Te regiony to : Pomorze Gdańskie z ziemia chełmińska, Wielkopolska, Podlasie, Śląsk, Małopolska i Mazowsze. Nie wymieniono Pomorza Zachodniego oraz Warmii i Mazur, ponieważ tam nie doszukano się rezydencji naszych monarchów.

 

 1. Odznaka została ustanowiona przez Zarząd Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie.
   

 2. Celem odznaki jest zapoznanie, zainteresowanych osób z rezydencjami  królów i książąt w Polsce.
   

 3. Odznaka posiada 3 stopnie:
   


                     
brązowy                                                                                                        srebrny



złoty

 1. Minimalna ilość zwiedzonych rezydencji na poszczególne stopnie odznaki wynosi:
  na stopień brązowy – 5,
  na stopień srebrny – 10,
  na stopień złoty – 15.
   
 2. Czas zdobywania odznak na poszczególne stopnie jest nieograniczony.
   
 3. Potwierdzenia terenowe w postaci pieczęci i zdjęć ( z osobą  ubiegającej się  o odznakę ) z obiektu, potwierdzenia kadry programowej należy gromadzić w dowolnie opracowanej formie Kronice Odznaki.
   
 4. Na pierwszej stronie Kroniki, należy zamieścić dane osobowe i adres zamieszkania osoby ubiegającej się o odznakę.
   
 5. Weryfikacje odznak prowadzi Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie.
   
 6. Kroniki Odznak do weryfikacji należy przesłać na adres:
  Oddział Wojskowy PTTK, ul. Lubelska 139D/15, 22 - 109 CHEŁM -6
  mobile: 507 324 323, mail: ow_pttk_chelm @op.pl
   
 7. Zweryfikowaną Kronikę Odznaki wraz z odznaką, weryfikator prześle na adres zainteresowanego, przesyłką pocztową za pobraniem. Nie ma potrzeby przesyłania zwrotnych kopert i znaczków pocztowych.
   
 8. O odznakę mogą ubiegać się turyści uprawiający różne formy turystyki kwalifikowanej.
   
 9. Obiekty – rezydencje – proponowane do zwiedzania są wymienione w Załączniku do regulaminu.
   
 10. Inicjatorzy odznaki zastrzegają sobie interpretację regulaminu odznaki.
   

Odznaka została wprowadzona w życie Uchwałą nr 3/2010 z dnia 23.09.2010 r., Zarządu Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie i obowiązuje z dniem podpisania.
 

Załącznik do Odznaki "Szlakiem Rezydencji Królów i Książąt"